نتایج جستجو
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
تومان250,000
img

OpenFoam

ارسال شده توسط: masoudJB
پیشنهادات : 1
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
تومان10,000,000
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 2
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
تومان1,800,000
img
پیشنهادات : 3
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
تومان3,500,000