جستجوی پروژه
فهرست پروژه ها
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-12-11 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان500,000
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-12-11 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-03-03 11:15:14
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

گرس هاپر

ارسال شده توسط: کوهی
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-12-11 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-01-16 00:57:12
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-12-04 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 2
وضعیت : بسته
تاریخ شروع :
1397-12-03 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان35,000
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-12-02 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان700,000
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-12-02 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان230,000
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-12-02 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان100,000
img
پیشنهادات : 2
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-12-01 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان90,000
img
پیشنهادات : 2
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-11-30 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان625,000
img
پیشنهادات : 2
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-11-28 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان85,000
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-11-28 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-11-27 23:06:47
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 3
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-11-27 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان1,916,667
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-11-27 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : بسته
تاریخ شروع :
1397-11-26 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان180,000