جستجوی پروژه
لیست پروژه‌ها
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-11-05 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-11-04 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
1399-11-03 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان250,000
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-11-02 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-11-01 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-11-01 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-10-29 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

پایداری سدخاکی

ایجاد شده توسط: 9413212217
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-10-28 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منجمد
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
1399-10-28 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان50,000
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-10-28 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
بسته
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
1399-10-28 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان50,000
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-10-28 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-10-27 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-10-27 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-10-26 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

داده های آماری

ایجاد شده توسط: MEHRABNP
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-10-26 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-10-26 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-10-25 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
1399-10-25 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان750,000
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
1399-10-24 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان350,000