جستجوی پروژه
فهرست پروژه ها
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-01 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان100,000
img
پیشنهادات : 4
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-01-31 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان957,500
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-01-26 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-01-23 00:54:45
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-01-20 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-01-17 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان250,000
img

OpenFoam

ارسال شده توسط: masoudJB
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-01-17 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان10,000,000
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-01-16 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-01-14 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان90,000
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-01-13 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : بسته
تاریخ شروع :
1398-01-11 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان30,000
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-01-11 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان3,250,000
img
پیشنهادات : 6
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-01-10 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان541,667
img
پیشنهادات : 2
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-01-09 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان1,800,000
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-01-04 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان500,000
img
پیشنهادات : 3
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-01-01 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان91,667
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-12-13 18:06:41
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : بسته شده
وضعیت : منقضی شده
  • بسته شده
تاریخ شروع :
1397-12-13 12:33:28
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
بسته شده
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-12-15 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0