جستجوی پروژه
فهرست پروژه ها
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-08-11 22:11:23
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0

این یک پروژه خصوصی می باشد و فقط توسط فریلنسرهای دعوت شده قابل مشاهده می باشد.

img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-08-11 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان50,000
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-08-11 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-08-12 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان7,000,000
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-08-11 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-08-11 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

برنامه Lammps

ارسال شده توسط: mostafa
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-08-11 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-08-11 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : بسته
تاریخ شروع :
1397-08-10 17:40:13
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان100
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : بسته
تاریخ شروع :
1397-08-10 11:07:08
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان5,000
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-08-10 10:55:56
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-08-07 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-08-07 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-08-07 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-08-07 03:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-08-06 11:59:54
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-08-03 01:26:29
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

ترجمه فیلم

ارسال شده توسط: abas
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-08-03 01:22:05
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 2
وضعیت : بسته
تاریخ شروع :
1397-07-27 19:38:04
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان57,500
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : بسته
تاریخ شروع :
1397-07-27 16:09:56
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان70,000