جستجوی پروژه
فهرست پروژه ها
img
پیشنهادات : 2
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-05 10:57:44
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان200,250
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-05 00:29:34
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-05 00:17:08
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-05 00:09:15
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان800,000
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-05 00:02:24
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-04 23:55:21
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 2
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-04 22:02:28
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان750,000
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-04 21:55:03
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان1,000,000
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-04 21:43:41
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-04 21:26:23
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-04 21:12:02
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-04 09:52:06
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-04 09:29:05
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-04 09:25:34
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان100,000
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-03 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-03 14:44:05
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-03 11:16:12
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

abaqus & civil

ارسال شده توسط: omidrm
پیشنهادات : 2
وضعیت : بسته
تاریخ شروع :
1397-09-29 13:00:10
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان320,000
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-09-28 19:49:04
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-09-26 23:35:37
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0