جستجوی پروژه
فهرست پروژه ها
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-10 17:21:12
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-10 17:17:21
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-10 16:40:24
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-10 00:08:21
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان250,000
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-10 00:01:05
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-09 23:57:03
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-09 23:53:18
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-09 23:35:41
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

openfoam

ارسال شده توسط: tavanss
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-09 23:32:43
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-09 23:27:49
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان600
img

امواج سیار

ارسال شده توسط: a69gh
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-09 21:01:18
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-09 20:57:38
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-09 20:53:13
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان600,000
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-09 20:47:21
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-09 20:39:06
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : باز
تاریخ شروع :
1397-10-09 20:25:35
پایان :
8روز 17ساعت
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-09 20:22:05
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-09 20:17:59
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-09 19:59:48
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1397-10-09 19:49:38
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان150,000