انجام پروژه ژئواستادیو (geostudio)

بهترین فریلنسرهای پروژه ژئواستادیو (geostudio) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های ژئواستادیو (geostudio) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر ژئواستادیو (geostudio)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر ژئواستادیو (geostudio) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه ژئواستادیو (geostudio)

پروژه های ژئواستادیو (geostudio) را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد ژئواستادیو (geostudio)

فریلنسرهای ژئواستادیو (geostudio) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

 • شبیه سازی و تحلیل پایداری شیب های خاکی
 • تحلیل پایدار و ناپایدار تراوش آب زیرزمینی
 • آنالیز تنش،کرنش و جابجایی ها
 • تحلیل دینامیکی و شبیه سازی بار زلزله
 • شبیه سازی ژئوترمال
 • شبیه سازی پخش آلاینده ها در خاک
 • شبیه سازی ناحیه Vadose و پوشش خاک
 • آناليز تنش تغيير مکان
 • آناليز تنش تغيير مکان يک خاکريز در يک مرحله اجرا
 • آناليز تنش-تغييرمکان يک خاکريز در چند مرحله اجرا تحليل تراوش آب
 • تحليل تراوش آب در خاکريز
 • بررسی عملکرد سازه خاکی در مقابل آب و ارائه روشهای بهسازی و کنترل
 • تراوش آب در سازه هاي خاکی
 • تحليل پايداری
 • تحليل پايداری يک خاکريز و محاسبه ضريب اطمينان پايداری
 • بهسازی سازه های خاکی توسط مهار، نيلينگ و ژئوتکستايلی
 • تحليل ديناميکی
 • تحليل ديناميکی خاکريزها و سدهای خاکي
 • تحليل تنش ، تغيير مکان سدها
 • تحليل تنش تغيير مکان سدهای خاکی با هسته رسی در شرايط مخزن پر
 • آناليز تراوش و حرکت آب در خاک تابع زمان سد خاکی با هسته رسی
 • تحليل پايداری سد خاکی
 • تحليل پايداري سد خاکي با هسته رسي با درنظر گرفتن شرايط فشار آب حفره ای هسته
 • تحليل پايداري با برنامه
 • مدلسازی سد خاکی در نرم افزار SLIDE و مقايسه نتايج

پروژه ژئواستادیو (geostudio) در رشته های مختلف

فریلنسرهای ژئواستادیو (geostudio) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند: