منقضی شده

برنامه ریزی فیلترهای اکتیو با عدم قطعیتها

ارسال شده توسط : hamiworks.com
پیشنهادات
0
بودجه
300,000 تومان - 750,000 تومان
میانگین پیشنهاد
0 تومان
مهلت انجام

مهارت های مورد نیاز:

ضمانت تخصص:

10% درصد از کل مبلغ پروژه

شرح پروژه:

لطفا شبیه سازی این مقاله بصورت چند فانکشنه و بطور کامل در متلب صورت پذیرد. با سپاس

فایلهای ضمیمه:

code983041822262_5.pdf
خلاصه گفتگو
0 پیام(s)
باید روی این کار پیشنهاد دهید یا صاحب کار باشید تا بتوانید پیام بفرستید.
همه پیشنهادها
هنوز پیشنهادی داده نشده است.